MegaEl
ÍÈÅ ÄÎÂÅÆÄÀÌÅ ÅËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎÒÎ ÄÎ ÂÀÑ, ÊÚÄÅÒÎ È ÄÀ ÑÒÅ!
 
 
 
 
 
    МЕГА ЕЛ ЕООД е регистрирана през 2001 г. с предмет на дейност проектиране и електроизграждане. Днес фирмата е водеща в извършването на проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, поддръжка и ремонт на енергийни обекти:
 1. Въздушни електропроводни линии до 400кV;
 2. Кабелни линии до 110кV;
 3. Оборудване на разпределителни уредби високо, средно и ниско напрежение;
 4. Трансформаторни постове;
 5. Резервни електрозахранвания с дизелови генератори;
 6. Тунелни и улични осветления;
 7. Силови и осветителни инсталации;
 8. Заземителни и мълниезащитнии инсталации.

    От 2003 г. фирмата е сертифицирана по системата за управление на качеството ISO 9001:2000 при “SGS - Bulgaria”, а през 2009 г. е пре-сертифицирана, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 от Global Certification Services, както и сертифицирана съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и BS OHSAS 18001:2007. Ефективното функциониране на внедрените системи се реализира чрез политиката на управление на МЕГА ЕЛ ЕООД и има за цел да осигури управление на качеството, опазване на околната среда и безопасността при работа. Ръководството осъзнава своето значение в управлението и поема непрекъснат ангажимент за поддържане и подобряване на процесите и взаимодействията в организацията. За осигуряване на ефективно управление ръководството определя конкретни измерими цели и разработва програми, съвместими с приетата политика, следи за тяхното изпълнение и извършва непрекъсната оценка на ефективността на планираните и реализираните процеси за постигането на клиентска удовлетвореност, здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда. МЕГА ЕЛ ЕООД предприема превантивни и коригиращи действия при управление на процесите за спечелване доверието на по-широк кръг от клиенти, подобряване условията на труд и взаимодействието с околната среда, като извършва оценка на риска и аспектите на околната среда с цел определяне на мерки за осигуряване адекватност и ефективност при оптимизиране на процесите на всяко едно йерархично ниво в организацията.
    Основен двигател за осигуряване ефективното управление в МЕГА ЕЛ ЕООД е човешкият ресурс и персоналната ангажираност на всички йерархични нива при реализация на процесите. В организацията функционира структура с ясно дефиниран модел на управление, права и задължения на всяка една конкретна единица. Колективът на МЕГА ЕЛ ЕООД се състои от над 130 души - предимно млади специалисти с висок ценз и квалификация. Това са инженерни специалисти, административни и търговски звена, електромонтажни и строителни кадри. За осигуряване високо качество на предлаганите услуги се извършва управление на човешките ресурси: подбор, обучение, анализ и оценка на персонала. Непрекъснатият процес в управлението на човешките ресурси гарантира постигането на оптимални резултати в организацията.
    За осигуряването на ефективна клиентска удовлетвореност ръководството осъзнава необходимостта от обезпечаването на ресурси: материално и технологично оборудване, суровини и материали с гарантирано високо качество и надеждност в експлоатационни условия. За управление на процесите по обезпечение на материалните ресурси в организацията има създадени процедури за оценка и подбор на доставчиците, закупуване, проверка за идентичност, съхранение и влагане на суровини и материали в производството. Основният процес, оказващ влияние върху качеството на предлагания краен продукт,е изпълнението на строителството и упражняването на непрекъснат контрол в протичането на същинската дейност. За осигуряване на същите са създадени структурни звена, профилирани към всеки конкретен тип дейност и ръководени от квалифициран инженерен персонал с необходимия ценз и квалификация. Измерване, анализ и подобрение при изпълнение се извършва непрекъснато от техническите ръководители с цел недопускане на несъответствие, авария или инцидент в процеса на работа. За обезпечаването на процесите стриктно се спазват работните инструкции и внедрените процедури, пряко адресирани към производствените звена, като във всеки един ключов момент се създават записи от управление на процесите. Осъзнаването на клиентската значимост е насочило нашите усилия към поддържане удовлетвореност на заинтересованите страни: клиенти, доставчици, подизпълнители, административни контролни органи и обвързаните физически и юридически лица в процеса на ежедневна ни дейност. Основен приоритет пред нас е доказването на висок професионализъм, компетентност и експресното обслужване на всяка една страна в процеса на изпълнение и след приключване на договорените задължения. Насочени сме към действия в случаите на гаранционни и следгаранционни рекламации за предлагания пълен инженеринг. Управляваме процесите по наблюдение на клиентското мнение и удовлетвореност. Анализа на получените резултати ни задължава да предприемаме непрекъснати коригиращи и превантивни действия за подобряване на клиентската удовлетвореност и предотвратяване на негативните процеси, констатирани от всеки един наш партньор.
    Основната дейност на МЕГА ЕЛ ЕООД е локализирана на територията на гр. София. За реализирането й фирмата разполага със собствена съвременна административно-складова база на площ от 18 600 кв.м., разположена в Община Панчарево, Казичене. За разширяване на пазарите и обхвата на клиентите се създават подразделения на територията на Пловдив, Бургас и Кюстендил.
    Високо ефективното производство се постига чрез съвременна и технологична ресурсна обезпеченост на дълготрайните материални активи. Важно преимущество на МЕГА ЕЛ ЕООД е наличието на над 100 единици собствена строителна механизация – машини за теглене и опъване на проводници, кранове, багери, автовишки, камиони, трамбовки, голямо число новозакупена лека механизация и помощно оборудване в следните основни направления:

 1. Автотранспорт с полезен товар до 24 000 кг;
 2. Земекопни машини от 1 200 до 20 000 кг;
 3. Автокранове с товароподемност до 30 000 кг;
 4. Автовишки с дължина на стрелата до 32 м;
 5. Високо проходима транспортна техника;
 6. Независими източници на енергия: дизелгенератори с мощност до 60кW;
 7. Помощни строителни машини: валяци, стенорезни системи, фугорези, трамбовки, ударно-пробивни машини, ъглошлайфи, перфоратори, бормашини, къртачи, хидравлични преси и др.
    МЕГА ЕЛ ЕООД е редовен член на Българската браншова камара на енергетиците, Камарата на електротехниката в България, Българската търговско-промишлена палата и Камара на Строителите в България. Фирмата е вписана в професионалния регистър на строителите към Камара на Строителите в България за трета група: строежи от енергийната инфраструктура от І-ва до ІІІ-та категория.
    МЕГА ЕЛ ЕООД активно участва в конкурсите за възлагане на обществени поръчки в своя предмет на дейност. Участваме във всички конкурси на “ЧЕЗ Електроразпределение България” АД и от 2002 година имаме изпълнени над 100 договора за изнасяне на електромерни табла на границата на собственост, присъединяване на нови потребители към разпределителната мрежа, ремонт и изграждане на трафопостове, кабелни и въздушни линии ВН, СрН и НН.
    От 2006 г. имаме изпълнени договори на територията на “Е.ОН България Мрежи” АД – гр. Варна и “ЕВН България Електроразпределение” АД – гр. Пловдив.
    Друг наш голям обществен инвеститор е “Национална Електрическа Компания” АД, за който от 2006 г. имаме изпълнени не един договор като главен изпълнител и подизпълнител, във връзка с изграждането на електропроводи над 110кV и подмяната на мълниезащитни въжета ,нови, с вградени оптични влакта тип OPGW. Един от значимите съвместно реализирани обекти е изграждане на участък от електропровод 400кV п/ст "Червена могила" - граница Република България.
    Отбелязваме изпълнението на договори при спечелени конкурси за “АЕЦ Козлодуй” ЕАД – гр. Козлодуй, “МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, “Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево, Столична Община, Администрацията на министерския съвет, Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, Министерство на държавната администрация и административната реформа (МДААР), Национален институт на правосъдието, Национална разузнавателна служба, “ТЕЦ Марица 3” АД - Димитровград, “Топлофикация - Велико Търново” АД, “Топлофикация – Враца” АД, “Топлофикация Плевен” АД, “Улично осветление” АД, МБАЛ Самоков, “Пристанище Леспорт” АД – гр. Варна, , “ЕЦЕ Проектмениджмънт България” ЕООД, “Карфур България” АД, “Европейски Търговски Център” ООД, “Хенкел България” ЕООД, “БенчМарк Фонд Имоти” АДСИЦ, “СП Холдинг” ЕООД, БНТ, “Симеоново Резиденшъл Парк” ЕООД, “Линднер България” ЕООД, МБАЛ “Света Анна – София” АД, “Пикадили” АД, “Бигла ІІІ” ООД, “Екс Ес България Пропърти Къмпани” ЕООД, “Ролпласт Груп” АД, “Сейнт Гобен Вебер България” ЕООД, “Магазини ЕВРОПА” АД, “Уинслоу Партнърс” АД, “Елтрак България” ЕООД, “Фризомат” ООД, “Гопет Логистикс” ЕООД, , “Топлофикация София” АД – ТР Земляне, “Екорепласт” АД, “Енемона” АД и редица други наши клиенти.
    За периода от 2001 г. до днес МЕГА ЕЛ ЕООД е изпълнила над 500 външни електрозахранвания с трафопостове, кабелни и въздушни линии СрН и НН за жилищни, административни и производствени обекти извън обхвата на обществения сектор. Гордеем се, че големи български и чуждестранни компании възлагат на нас изпълнението на повече от един обект. Освен големия брой на обектите, които реализирахме за 9 години, забележителен факт е, че за редица от новите ни обекти ще се предоставят мощности над 1 000kW.