MegaEl
ÍÈÅ ÄÎÂÅÆÄÀÌÅ ÅËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎÒÎ ÄÎ ÂÀÑ, ÊÚÄÅÒÎ È ÄÀ ÑÒÅ!
 
 
 
 
 
     Политика по качество, околна среда и здравословни и безопасни условия на труд

     МЕГА ЕЛ ЕООД декларира, че главна цел на ръководството и целия персонал е да създава и предоставя на своите клиенти продукт, който не само да съответства на техните изисквания, но и да надминава очакванията им за качество.
     МЕГА ЕЛ ЕООД непрекъснато следи за степента на удовлетвореност на клиентите и заинтересованите страни, проучва техните препоръки, изисквания и рекламации с цел подобряване характеристиките на продукта и усъвършенстване на интегрираната система за управление.
     МЕГА ЕЛ ЕООД непрекъснато проучва най-новите постижения на технологиите и материалите в областта на енергетиката, прилага същите в своята дейност, като се ангажира с използването на енергоспестяващи технологии и материали.
     МЕГА ЕЛ ЕООД поддържа екип от високо квалифициран и мотивиран персонал. Ние се стремим всеки служител да осъзнава важността на своите действия по отношение удовлетворяване изискванията на клиентите, опазването на околната среда, осигуряването и поддържането на здравето и безопасността при работа.
     МЕГА ЕЛ ЕООД възприема процесния подход за създаването и поддържането на интегрираната система за управление. Във връзка с това извършва определяне, планиране, внедряване, контрол и непрекъснато подобряване на всички процеси, оказващи влияние върху качеството на предлаганите продукти. Определя и събира необходимата информация за протичането на тези процеси и измерва резултатите по отношение на производителността и ефикасността им. Ръководството периодично извършва преглед за функционирането на интегрираната система, изпълнението и поставянето на нови цели по управление.
     МЕГА ЕЛ ЕООД спазва строго търговските тайни и поверителността на информацията, предоставени от нашите делови партньори в процеса на съвместната ни работа.
     МЕГА ЕЛ ЕООД гарантира на своите клиенти коректност и стриктно изпълнение на поетите ангажименти, както и спазването на изискванията на нормативните актове.
     МЕГА ЕЛ ЕООД има ангажимент за непрекъснато подобряване и предотвратяване на замърсяване в резултат от дейността на организацията. Извършваме периодичен екологичен преглед, свързан с анализ на въпросите, относно околната среда и въздействието върху нея, при изпълнение на дейностите на организацията и определяне, контрол и управление на аспектите на околната среда.
     МЕГА ЕЛ ЕООД поема ангажимента да спазва всички законови изисквания и изисквания на други страни, които сме поели да спазваме, отнасящи се до нашите аспекти.
     МЕГА ЕЛ ЕООД извършва контрол и непрекъсната оптимизация при използването на природните ресурси за изпълнение дейността на организацията.
     МЕГА ЕЛ ЕООД поема ангажимента за предотвратяване на инциденти и злополуки, за предотвратяване на нараняване или заболяване и непрекъснато подобряване на системата за управление на здравето и безопасността при работа при изпълнение на дейностите, свързани със здравето и безопасността при работа.
     МЕГА ЕЛ ЕООД поема ангажимента за спазване на действащото законодателство в областта на здравето и безопасността при работа и спазване на изискванията за здраве и безопасност при работа, приети от организацията.
     МЕГА ЕЛ ЕООД се ангажира с провеждането на периодични инструктажи и обучения, за опресняване на знанията и повишаване на квалификацията на всички служители и работници на организацията с цел благоприятстване и подобряване на условията на труд и безопасността при работа.

     Прилагане на политиката:

     Стремим се при изпълнение на текущата ни дейност да осигурим непрекъснато подобрение на ИСУ, както и да преглеждаме политиката на организацията за нейната адекватност. Тази политика ще бъде преразгледана при промяна на законодателството, поради организационни промени, или поради други обстоятелства като минимум веднъж годишно.
     Политиката е предоставена на целия персонал на фирмата, както и други заинтересовани лица, чрез информационните табла и съвременните средства за комуникация. Политиката е включена в документите за запознаване при назначаване на нов персонал.
     Политиката по качество, Наръчникът на интегрираната система за управление и документираните процедури са задължителни за всички служители на МЕГА ЕЛ ЕООД.
ДЕКЛАРИРАМ:


личното си участие и отговорност за изпълнението на обявената политика по качеството, околната среда и безопасните условия на труд.
18.06.2015 г.
Управител:
  /инж. Св. Ставрев/