MegaEl
ÍÈÅ ÄÎÂÅÆÄÀÌÅ ÅËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎÒÎ ÄÎ ÂÀÑ, ÊÚÄÅÒÎ È ÄÀ ÑÒÅ!
 
 
 
 
 
     Екипът от професионалисти работещи в МЕГА ЕЛ ЕООД осигурява изпълнението на пълен инженеринг в сферата на електроизграждането. Нашите специалисти предлагат решения за проектиране, изграждане и ремонт на вътрешни ел. инсталации, кабелни мрежи, оборудване на разпределителни устройства, трафопостове, мълниезащитни и заземителни инсталации, улично, фасадно и алейно осветление, пожароизвестяване.

     Екипът на МЕГА ЕЛ ЕООД е най-голямото й предимство. Фирмата разчита на млади, високо квалифицирани специалисти. МЕГА ЕЛ ЕООД инвестира в тяхното обучение и професионално развитие, осигурява тяхната висока мотивация и ангажираност.

     Служителите на МЕГА ЕЛ ЕООД са специализирани в проектиране, изграждане и ремонт на вътрешни ел. инсталации, кабелни мрежи, трафопостове, мълниезащитни и заземителни инсталации, улично, фасадно и алейно осветление, пожароизвестяване.