MegaEl
ÍÈÅ ÄÎÂÅÆÄÀÌÅ ÅËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎÒÎ ÄÎ ÂÀÑ, ÊÚÄÅÒÎ È ÄÀ ÑÒÅ!
 
 
 
 
 
 
     МЕГА ЕЛ ЕООД е специализирана в сферата на електроизграждането. Услугите, които предлагаме включват: проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, поддръжка и ремонт на енергийни обекти за електрозахранване на производствени, административни и жилищни потребители. Виж повече ...
 
 
 
 
 

Untitled Document